You are here

Cotizații


Cotizația aferentă anului 2021

 Prin Hotărârile Consiliului director nr. 75/2020 și 76/2020 (la secțiunea Despre noi / Hotărâri ale Consiliului Director / Hotărârile adoptate în cursul anului 2020) se stabilesc cuantumul și termenele de plată ale cotizaţiei 2021 de membru titular, membru acreditat, membru stagiar și membru corporativ al Asociației Naționale a Evaluatorilor Autorizați din România, după cum urmează: 

 

Membrii titulari și acreditați

Partea fixă a cotizaților de membru titular și membru acreditat se stabilesc conform informațiilor din tabelul de mai jos și neachitarea lor în cuantumul şi la termenele stabilite determină pierderea calității conform prevederilor art. 16 alin. (2) lit. c), respectiv art. 17 alin. (4) lit. c) din OG nr. 24/2011.

Partea fixă a cotizației de membru titular include:

a) Seminarul D 2021 „Seminar de standarde şi legislaţie”– 8h de pregătire continuă;

b) Prima de asigurare de răspundere civilă profesională, pentru persoane fizice, nivel minim 10.000 Euro, dacă se încheie prin Programul AON România;

c) Revista trimestrială pe teme de evaluare, editată de Asociaţie – „Valoarea, oriunde este ea”.

Partea variabilă a cotizației se stabilește în funcție de opțiunile fiecărui membru titular cu privire la efectuarea programului obligatoriu de pregătire și se calculează conform cotelor stabilite în programul anual de pregătire aferent anului 2021.

 

Membrii corporativi

Partea fixă a cotizației de membru corporativ se stabilește conform informațiilor din tabelul de mai jos și neachitarea sa în cuantumul şi la termenele stabilite determină pierderea calității conform prevederilor art. 24 lit. a) din OG nr. 24/2011.

 

Membrii stagiari

Cotizația anuală a membrilor stagiari este formată dintr-o parte fixă și o parte variabilă.

Partea fixă a cotizației de membru stagiar aferentă anului 2021 este în sumă de 500 lei și se va achita până la 31 decembrie 2021.

Partea variabilă a cotizației se stabilește și se calculează conform cotelor stabilite în programul anual de pregătire profesională inițială / continuă, cu termen de plată conform prevederilor din contractul de pregătire profesională în domeniul evaluării.

Plata cotizației poate fi efectuată astfel:

sau

 • prin virament bancar, în unul dintre conturile Asociaţiei Naţionale a Evaluatorilor Autorizaţi din România (CUI 29508210).

Conturile ANEVAR sunt:

 • B.C.R. Sucursala Sector 1, IBAN RO78 RNCB 0072 1255 4277 0001;
 • Banca Transilvania Sucursala Victoria, IBAN RO62 BTRL RONC RT02 5951 0401.

La detaliile plăţii se va preciza: "Ctz 2021, Leg. XXXXX, Numele/Denumirea evaluatorului autorizat”. "XXXXX" reprezintă numărul de legitimaţie/numărul de autorizație al evaluatorului autorizat pentru care se realizează plata.

 

Cotizația aferentă anului 2020

 Vă reamintim că în conformitate cu prevederile Hotărârilor Consiliului director nr. 55/2019 și 56/2019 termenul limită de achitare a cotizației aferenta anului 2020 este 31 decembrie 2020.

Hotărârile Consiliului director nr. 55/2019 si 56/2019 pentru aprobarea Listei cotizațiilor Asociației Naționale a Evaluatorilor Autorizați din România aferente anului 2020 sunt publicate pe pagina web a Asociației, la secțiunea Despre noi/Hotărâri ale Consiliului Director/Hotărârile adoptate în cursul anului 2019.

Cuantumul părții fixe din cotizația aferente anului 2020 (valabil la această dată) este:

 • pentru membri titulari - 1050 lei;
 • pentru membri titulari suspendați și membii inactivi, indiferent de data la care își schimbă starea – 1050 lei;
 • pentru membri corporativi - 2550 lei;
 • pentru membri stagiari - 500 lei;
 • pentru membri titulari care au dobândit calitatea de membru ANEVAR ulterior datei de 31 martie 2020 – 700 lei, din care se deduce cotizația de membru stagiar, deja achitată;
 • pentru membri titulari, persoane cu handicap – 100 lei;
 • pentru membri REV – 150 euro (primul an), respectiv 120 euro.

Menţionăm că puteţi efectua plata prin virament bancar într-unul dintre conturile Asociaţiei Naţionale a Evaluatorilor Autorizaţi din România (CUI 29508210):

 • B.C.R. Sucursala Sector 1, IBAN RO78 RNCB 0072 1255 4277 0001;
 • Banca Transilvania Sucursala Victoria, IBAN RO62 BTRL RONC RT02 5951 0401.

La detaliile plăţii se va preciza: "Ctz 2020, Leg. XXXXX, Numele/Denumirea evaluatorului autorizat”. "XXXXX" reprezintă numărul de legitimaţie/numărul de autorizație al evaluatorului autorizat pentru care se realizează plata.

În situaţia în care cotizația aferentă anului 2020 nu este achitată, în cuantumul și la termenele stabilite de Consiliul director, se va face aplicarea art. 24 lit. a) din Ordonanţa Guvernului nr. 24/2011 privind unele măsuri în domeniul evaluării bunurilor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 99/2013, cu modificările şi completările ulterioare (“Ordonanţa”), care prevede expres faptul că "neplata cotizaţiei în cuantumul şi la termenele stabilite de Consiliul director atrage excluderea de drept din Asociaţie".

nbsp;