You are here

Cum devin membru titular?

 

 

Modalitatea de dobândire a calităţii de membru titular

Pentru dobândirea calităţii de membru titular, persoana fizică cetăţean român sau persoana fizică având cetăţenia unui alt stat membru al Uniunii Europene sau a unui stat aparţinând Spaţiului Economic European trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:

a. să fi fost declarat admis la examenul de finalizare a stagiaturii, în conformitate cu Regulamentul pentru derularea şi finalizarea stagiaturii, aprobat de Consiliul director;
b. să nu fi fost condamnat definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni cu intenţie;
c. să fi încheiat un contract de asigurare de răspundere civilă profesională pentru activitatea de evaluare, având limita minimă de răspundere în valoare de 10.000 euro, conform Hotărârii Consiliului director nr. 10/2012.

Prin excepţie, persoana fizică având cetăţenia unui alt stat membru al Uniunii Europene sau a unui stat aparţinând Spaţiului Economic European sau a Confederației Elvețiene care a dobândit calitatea de evaluator autorizat în unul dintre aceste state poate dobândi calitatea de membru titular al Asociaţiei dacă îndeplinește următoarele condiţii:

a. să deţină un document emis de autoritatea competentă din statul membru al Uniunii Europene, respectiv statul aparţinând Spaţiului Economic European/Confederației Elvețiene din care să rezulte că cetăţeanul acestor state exercită legal profesia de evaluator autorizat;
b. să nu fi fost condamnat definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni cu intenţie;
c. să fi achitat taxa de înscriere în cuantumul şi la termenele stabilite de Consiliul director;
d. să fi încheiat un contract de asigurare de răspundere civilă profesională pentru activitatea de evaluare, cu limita minimă de răspundere în valoare de 10.000 euro, conform Hotărârii Consiliului director nr. 10/2012.

Dosarul de înscriere în Asociaţie ca membru titular trebuie să conţină următoarele:

a. Cerere de înscriere (în original);
b. Act de identitate (copie);
c. Certificat de cazier judiciar valabil la data depunerii dosarului (în original);
d. Certificat de curs care să ateste absolvirea unui curs de pregătire profesională ca evaluator în domeniul de reglementare al OG nr. 24/2011 (copie)/document emis de autoritatea competentă din statul membru al Uniunii Europene, respectiv statul aparţinând Spaţiului Economic European/Confederației Elvețiene din care să rezulte că cetăţeanul acestor state exercită legal profesia de evaluator autorizat;
e. Diplomă de licenţă (copie), cu excepţia membrilor stagiari care au depus acest document la înscrierea ca membru stagiar ANEVAR;
f. Taxa de înscriere, după caz.


Dosarul de înscriere se va transmite în atenția Departamentului evidență membri, pe următoarele căi:

Informaţii utile


Full membership with the Association – acquisition procedure

In order to acquire full membership, the natural person who is a Romanian citizen or a citizen of either another Member State of the European Union or a Member Country of the European Economic Area must satisfy the following requirements:

a. to have passed the examination upon the completion of juniorship, in accordance with the Regulation on the performance and completion of juniorship, approved by the Board of Directors;
b. not to have suffered a final conviction for any intentional crime;
c. to have acquired a civil professional liability coverage for valuation services for the minimum liability of 10,000 EUR, in accordance with the Board Decision no. 10/2012.

By way of derogation, a legal person that is a citizen of either another Member State of the European Union or a Member Country of the European Economic Area, or The Swiss Confederation and has acquired the authorized valuer qualification in any of these states/countries may acquire the full membership with the Association, provided they satisfy the following requirements:

a. to provide a document issued by the competent authority from the EU Member State, or, respectively, from the EEA Member Country/The Swiss Confederation, which shall certify that their citizen is rightfully entitled to practice authorized valuation;
b. not to have suffered a final conviction for any intentional crime;
c. to have paid the registration fee as per the amount and within the deadlines established by the Board of Directors;
d. to have acquired a civil professional liability coverage for valuation services for the minimum liability of 10,000 EUR, in accordance with the Board Decision no. 10/2012.

Application file:

The application file for full membership with the Association must comprise the following:

a. Application (in the original);
b. Identification document (in copy);
c. Judiciary record certificate, valid at the date when the application file is submitted (in the original);
d. A training certificate, which must ascertain that the applicant has graduated a professional education course in valuation, as regulated under GO no. 24/2011 (in copy)/a document issued by the competent authority of an EU Member State, or, respectively, an EEA Member Country/The Swiss Confederation, which shall certify that their citizen is rightfully entitled to practice authorized valuation;
e. Graduate studies diploma (in copy), except for junior members, since they have already submitted this document upon their registration as ANEVAR junior members; 
f. Application fee, if necessary.

The application file will be sent in the following ways:


Useful information:

nbsp;