You are here

Informaţii despre Fundaţia "Apreciază Viaţa!"

Fundaţia „Apreciază Viaţa!” a fost înfiinţată de Asociaţia Naţională a Evaluatorilor Autorizaţi din România, în calitate de unic fondator.

Această fundaţie se constituie sub forma unei persoane juridice române de drept privat, fără scop patrimonial şi apolitică, funcţionarea ei fiind reglementată de Ordonanţa Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 246/2005, cu modificările şi completările ulterioare.

Scopul acestei fundaţii este acela de a desfăşura activităţi filantropice în folosul membrilor Asociaţiei Naţionale a Evaluatorilor Autorizaţi din România şi familiilor lor și a foștilor membri ai asociaţiei, în principal de a acorda ajutor umanitar acestora, în situaţia în care se află în dificultate din cauza stării de sănatate – boală, vârstă înaintată, dizabilităţi - sau a insuficienţei temporare a resurselor financiare necesare traiului, prin “familie” înţelegându-se soţul/soţia, precum şi copiii minori ai membrului/fostului membru a Asociaţiei Naţionale a Evaluatorilor Autorizaţi din România.

Resursele financiare ale fundaţiei provin din:
 • a) dobânzile rezultate din plasarea sumelor disponibile, în condiţii legale;
 • b) donaţii şi sponsorizări obţinute de la membri ai Asociaţiei Naţionale a Evaluatorilor Autorizaţi din România, precum şi de la alte persoane fizice şi juridice, române sau străine,  conform legii;
 • c) direcţionarea cotei de 2% din impozitul pe venit de către membri ai Asociaţiei Naţionale a Evaluatorilor Autorizaţi din România ori de către alte persoane fizice române;
 • d) alocări de la bugetul de venituri şi cheltuieli al Asociaţiei Naţionale a Evaluatorilor Autorizaţi din România;
 • e) alte venituri prevăzute de lege.
 
Fundaţia este condusă de un Consiliu director, format din 8-11 membri, iar componenţa este următoarea:
 • domnul Adrian Vascu - Președinte;
 • domnul Crivii Ioan-Adrian - membru;
 • domnul Gheorghe Bădescu - membru;
 • domnul Mihail Bojincă - membru;
 • domnul Ion Anghel - membru;
 • domnul Filip Stoica - membru;
 • domnul Marian Petre - membru;
 • domnul Daniel Manaţe - membru;
 • doamna Dana Ababei - membru;
 • domnul Sorin Petre - membru;
 • domnul Radu Călin Timbuș - membru.

Membrii Consiliului director nu sunt remuneraţi, iar mandatul fiecărui membru al Consiliului director este de 2 ani cu începere de la data desemnării de către Fondator şi poate fi reînnoit.

Consiliul director asigură realizarea scopului şi a obiectivelor Fundaţiei, exercitând următoarele atribuţii:
 • a) execută bugetul de venituri şi cheltuieli, bilanţul contabil;
 • b) încheie acte juridice în numele şi pe seama Fundaţiei;
 • c) aprobă organigrama şi politica de personal a Fundaţiei, putând decide concedierea oricărui angajat al Fundaţiei, în condiţiile prevăzute în contractul individual de muncă şi de legislaţia muncii în vigoare;
 • d) desemnează şi revocă cenzorul;
 • e) înfiinţează filiale;
 • f) modifică Actul constitutiv şi Statutul;
 • g) depune toate diligenţele pentru atragerea de resurse financiare;
 • h) aprobă lista persoanelor cărora li se acordă ajutor umanitar;
 • i) întocmește un raport anual cu privire la modul de alocare a resurselor financiare;
 • j) orice alte atribuţii necesare aducerii la îndeplinire a scopului Fundaţiei.

Consiliul director se întrunește în şedinţe ordinare cel puţin o dată pe trimestru și în şedinţe extraordinare ori de câte ori se impune, la cererea Preşedintelui.

Vă reamintim că ANEVAR a înfiinţat Fundaţia „Apreciază viaţa!” în scopul desfășurării de activităţi filantropice în folosul membrilor Asociaţiei Naţionale a Evaluatorilor Autorizaţi din România.

Contribuţia la această fundaţie este facultativă, dar în situaţia în care doriţi să participaţi la constituirea fondului de ajutor, suma minimă este de 50 de lei, iar contul în care o puteţi depune este:

B.C.R. Sucursala Sector 1
IBAN: RO18 RNCB 0072 1447 9944 0001
nbsp;