You are here

Rezultate examene de finalizare a stagiaturii Sesiunea Mai 2022

27 May 2022

Rezultate examen stagiu:


Grupe examen stagiu

În semestrul I 2022, examenele de finalizarea a stagiaturii se vor desfășura online, în conformitate cu prevederile Regulamentului de derulare și de finalizare a stagiaturii, aprobat prin Hotărârea Consiliului director nr. 87/2016, cu modificările ulterioare și ale Procedurii de desfășurarea a examenelor de finalizare a stagiaturii în sistem online, aprobată prin Hotărârea Consiliului director nr. 50/2020.

Examenele vor avea loc online, prin intermediul platformei ZOOM. Toate informațiile necesare accesării platformei vor fi comunicate participanților, prin e-mail, după încheierea perioadei de înscriere.

Înscrierile la examenele de finalizare a stagiaturii, sesiunea Mai 2022, se fac în perioada 21.04 – 09.05.2022.

Pentru înscriere, candidaţii sunt invitaţi să se adreseze Filialelor ANEVAR cărora le sunt arondaţi.

Toate documentele care constituie dosarul de înscriere (vezi mai jos) vor fi transmise în format scanat, la adresa de e-mail a Filialei ANEVAR corespunzătoare, după cum urmează:

 • Filiala București - gratiela.tauber@anevar.ro;
 • Filiala Centru (Brașov) - elena.rotaru@anevar.ro;
 • Filiala Sud-Est (Constanța) - margareta.vecerdea@anevar.ro;
 • Filiala Sud (București) - ionela.ritcof@anevar.ro;
 • Filiala Sud-Vest (Craiova) - dolj@anevar.ro;
 • Filiala Nord-Vest (Cluj) - alina.bojan@anevar.ro;
 • Filiala Nord-Est (Iași) - dorica.sandulache@anevar.ro;
 • Filiala Vest (Timișoara) - jeni.honae@anevar.ro.

Examenele vor avea loc în perioada 19 – 31 mai, datele exacte, modul de desfășurare şi repartizarea candidaților pe grupe urmând a fi postate pe site după încheierea perioadei de înscriere.

Se pot înscrie la examenul de finalizare a stagiaturii membrii ANEVAR care au finalizat cu examen un curs de pregătire profesională ca evaluator, în următoarele condiții:

 • membrii stagiari care, la data înscrierii, se încadrează în termenul de maximum de 2 ani de la data dobândiri acestei calităţi (sau care au beneficiat de prelungirea perioadei de stagiu cu un an, aprobată prin Hotărârea Consiliului director nr. 54/2020) şi
 • membrii titulari care, la data înscrierii, se încadrează în termenul de maximum 2 ani de la data începerii cursului de pregătire profesională absolvit şi care au promovat seminarul de pregătire continuă D 2022.

Pentru înscriere candidații vor transmite către Filiala ANEVAR de care aparţin (scanat, la adresa de e-mail a Filialei) un dosar de înscriere cu următorul conţinut:

a) cerere tip
b) acordul cvadripartit prevăzut la art. 11 din Regulament – în cazul celor care au optat pentru desfăşurarea stagiului sub îndrumarea unei firme agreate*,
c) o copie a fişei de finalizare stagiu*
d) dovada achitării parții fixe din cotizaţia de membru stagiar la zi
e) dovada achitării taxei de reexaminare examen finalizare stagiu – în cazul celor care nu se prezintă prima data la examen.
*cu excepţia persoanelor care se înscriu în baza art. 15 alin (2) din Regulamentul de derulare și finalizare a stagiaturii.

Totodată, membrii stagiari vor depune şi dosarul de înscriere în vederea dobândirii calităţii de membru titular ANEVAR, cu următorul conţinut:

 • Cerere de înscriere (copie);
 • Act de identitate (copie);
 • Diplomă de licenţă (copie);
 • Certificat de curs care să ateste absolvirea unui curs de pregătire profesională ca evaluator în domeniul de reglementare al Ordonanţei 24/2011 (copie);
 • Certificat de căsătorie, în cazul în care numele înscris pe actele de studii nu coincide cu cel din actul de identitate (copie);
 • Certificat de cazier judiciar valabil la data depunerii dosarului (copie).
 
Informare:
Scopurile în care se face prelucrarea datelor cu caracter personal:
 • organizarea sesiunii de examene de finalizare a stagiaturii, conform Regulamentului de derulare și finalizare a stagiaturii;
 • transformarea în date anonime și stocarea ulterioară, exclusiv în scopuri statistice;
 • evidența membrilor stagiari ai Asociației Naționale a Evaluatorilor Autorizați din România.

Principalele drepturi conferite persoanelor vizate:

 • dreptul de acces la date, dreptul de rectificare, dreptul la ștergerea datelor, dreptul la restricționarea prelucrării, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul la opoziție, dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri, dreptul de a depune o plângere, drepturi care pot fi exercitate prin transmiterea unei solicitări la Asociația Națională a Evaluatorilor Autorizați din România, în atenția responsabilului cu protecția datelor.
nbsp;