You are here

Categorii de membri

Categoriile de evaluatori autorizați,

membri ai Asociației Nationale a Evaluatorilor Autorizați din România

 

În conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului României privind unele măsuri în domeniul evaluării bunurilor (O.G. 24/2011, aprobată prin Legea nr. 99/2013), activitatea de evaluare poate fi desfășurată numai de către persoanele ce au calitatea de evaluator autorizat și care sunt înscrise în Tabloul Asociației Naționale a Evaluatorilor Autorizați din România. 

Asociația are în componenţa sa următoarele categorii de membri, evaluatori autorizati:

 • membri stagiari, persoane fizice;
 • membri titulari, persoane fizice;
 • membri acreditați, persoane fizice;
 • membri corporativi, persoane juridice;
 • membri inactivi;
 • membri de onoare.

 

Membri stagiari.

 • Această categorie cuprinde persoanele fizice implicate într-un program de formare profesională (stagiatura) care presupune parcurgerea unor cursuri de pregatire și realizarea unor rapoarte de evaluare, la absolvirea căruia va fi susținut un examen final.
 • Condițiile specifice pentru dobândirea calității de membru stagiar sunt prezentate la pagina "Cum devin membru".

Membri titulari.

Membrii titulari sunt persoanele fizice care au promovat examenul de finalizare a stagiaturii sau care au dobândit această calitate în conformitate cu prevederile art. 32 și 35 din O.G. 24/2011 și care își mențin calitatea de membru prin:

 • achitarea cotizației anuale în cuantumul și la termenele stabilite de Consiliul Director;
 • încheierea unei polițe de asigurare de răspundere civilă profesională pentru activitatea de evaluare;
 • parcurgerea unui program anual echivalent a minimum 20 de ore de pregătire continuă.

 

Membri acreditați.

 • Orice membru titular cu o vechime în profesia de evaluator de cel puțin trei ani poate deveni membru acreditat în urma promovării unui examen desfășurat în conformitate cu normele specifice de acreditare, stabilite prin regulamentul de acreditare aprobat de Consiliul director.
 • Calitatea de membru acreditat este acordată pentru un interval de 5 ani de la data susținerii examenului de acreditare.
 • Condițiile specifice pentru dobândirea și menținerea calității de membru acreditat sunt prezentate la pagina "Acreditare".

 

Membri corporativi.

 • Membrii corporativi sunt persoane juridice cu sediul în România sau într-un alt stat membru al Uniunii Europene sau al Spațiului Economic European, având ca obiect de activitate exercitarea profesiei de evaluator autorizat și care îndeplinesc cumulativ o serie de condiții specifice, precizate de O.G. 24/2011, cu amendamentele aduse prin Legea 99/2013.
 • Persoanele juridice stabilite într-un alt stat membru al Uniunii Europene sau al Spațiului Economic European unde exercită în mod legal activitatea de evaluator autorizat, se pot înscrie in Tabloul Asociației, în vederea exercitării profesiei în România, în condițiile Ordonanței, cu amendamentele aduse prin Legea 99/2013, fiindu-le recunoscută calitatea de evaluator autorizat dobândită în statul de origine.

 

Membri inactivi.

 • Din această categorie fac parte persoanele fizice care, prin dobândirea unei alte calități, devin incompatibile cu exercitarea profesiei de evaluator autorizat potrivit dispozițiilor legale în vigoare sau potrivit statutelor de organizare ale altor profesii. Persoanele aflate în această situație sunt inscrise în Tabloul evaluatorilor inactivi.
 • Situațiile de incompatibilitate se stabilesc prin regulamentul de organizare și funcționare a Asociației Naționale a Evaluatorilor Autorizați din România.

 

Membri de onoare.

 • Membrii de onoare sunt persoanele fizice, personalități  marcante române sau străine cu activități prestigioase în domeniul evaluării sau în domenii complementare profesiei de evaluator autorizat și care au avut o contribuție importantă la consolidarea prestigiului Asociației și a profesiei de evaluator autorizat. Membrii de onoare sunt desemnați prin vot de Conferința națională, la propunerea Consiliului director.
 • Calitatea de membru de onoare nu conferă persoanelor respective dreptul de a profesa ca evaluator autorizat.
 • Din această categorie fac parte și membrii fondatori și membrii de onoare ai Asociației Naționale a Evaluatorilor din România.

Condițiile de dobândire și menținere a calității de evaluator autorizat, precum și drepturile şi obligaţiile specifice fiecărei categorii de membru, în parte, sunt precizate în textul Ordonanței 24/2011, cu amendamentele aduse de Legea 99/2013.

nbsp;