You are here

Monitorizarea activităţii de evaluare

RECOMANDĂRI

Pentru a veni în sprijinul dumneavoastră, vă punem la dispoziţie în cele ce urmează o serie de informaţii și recomandări menite să vă optimizeze procedurile de lucru, managementul documentelor și evidenţa lucrărilor. 

Conţinutul dosarelor de lucru

 

 

Structura registrului general de evidenţă a lucrărilor

 

 

Obligaţiile rezultate din Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și  finanţării terorismului

 

 

Recomandări privind derularea etapelor activităţii de evaluare


Monitorizarea activităţii de evaluare

desfășurată de membrii titulari și corporativi în anul 2021

 
 

 

Monitorizarea activităţii de evaluare

desfășurată de membrii titulari și corporativi

Verificarea şi Monitorizarea calităţii activităţii de evaluare a bunurilor

În conformitate cu art. 5 alin. 1 lit. d) și f) din O.G. 24/2011 aprobată prin Legea 99/2013 cu modificările ulterioare, Asociaţia Naţională a Evaluatorilor Autorizaţi din România: ”monitorizează aplicarea în desfăşurarea activităţii de evaluare a evaluatorilor autorizaţi a standardelor de evaluare adoptate de aceasta și monitorizează respectarea regulilor şi principiilor deontologice care guvernează activitatea evaluatorilor autorizaţi.”

Monitorizarea are un caracter preventiv, scopul său fiind acela de a asigura un nivel ridicat al serviciilor de evaluare și având ca sferă de cuprindere politicile și procedurile implementate de evaluatorii autorizaţi pentru respectarea cerinţelor standardelor de evaluare ANEVAR, a principiilor etice fundamentale ale profesiei.

Cum se desfășoară verificarea şi monitorizarea activităţii de evaluare a bunurilor

Această activitate se desfăşoară conform Regulamentului Comisiei de Verificare și Monitorizare şi conform Procedurii de organizare a verificărilor și monitorizării calităţii activităţii de evaluare.

Pentru aceasta, anual, toţi membrii titulari activi precum și membrii corporativi, înscriși în Tabloul Asociaţiei, au obligaţia de a furniza informaţii referitoare la activitatea de evaluare desfășurată în cursul anului precedent.

ATENŢIE! Și anul acesta  raportarea anuală a activităţii de evaluare se face în avans, încă din luna decembrie și va fi una din condiţiile de eliberare a însemnelor ANEVAR valabile pentru anul 2022. Astfel:

 • evaluatorii autorizaţi care doresc primirea însemnelor în primele zile ale anului 2022 vor raporta activitatea de evaluare desfășurată în cursul anului 2021 în luna decembrie a.c., declarând lucrările realizate până la data completării formularului on-line; rapoartele de evaluare elaborate între acea dată și 31.12.2021 se înregistrează, în continuare, în registrul (lista) cu rapoarte de evaluare ale anului 2021;
 • evaluatorii autorizaţi care vor completa chestionarul on-line (raportul de activitate pentru anul 2021) după data de 1 ianuarie 2022, vor include toate rapoartele de evaluare realizate în cursul anului 2021.

Instrucţiuni pentru completarea formularelor on-line

Formularele online de raportare a activității desfășurate de evaluatorii autorizați în anul 2021 sunt de acum disponibile pentru completare în pagina personală – resurse.anevar.ro după cum urmează:

 • Anexa 1 – declarație pentru membrii titulari care nu au desfășurat în cursul anului 2021 activitate de evaluare a bunurilor, nu au elaborat sau nu au participat la elaborarea de rapoarte de evaluare;

 • Anexa 2 – formular pentru membrii titulari care au desfășurat în cursul anului 2021 activitate de evaluare a bunurilor exclusiv ca angajați sau colaboratori (în regim de activitate dependentă) ai unor societăți comerciale;
 • Anexa 3 – formular pentru membrii titulari care au desfășurat în cursul anului 2021 activitatea de evaluare în nume propriu, inclusiv pentru instanţe judecătoreşti sau în nume propriu + în regim de colaborator (subcontractor) sau în alte forme.

Precizare: dacă un membru titular este asociat/ angajat/ colaborator exclusiv al unui membru corporativ, dar a emis în cursul anului precendent și rapoarte de evaluare pentru instanţe judecătoreşti, nu va mai completa anexa 2, ci anexa 3, doar pentru acele lucrări elaborate și semnate în nume propriu.

 • Anexa 4 – formular pentru membrii corporativi aflaţi în tabloul ANEVAR la sfârşitul anului 2021.

ATENŢIE:

 • Formularele pot fi completate o singură dată.
 • Membrii titulari ce au calitatea de administrator/director/coordonator departament evaluare/etc., în cadrul unui membru corporativ ANEVAR completează raportul de activitate atât pentru acel membru corporativ,  cât și în calitate  de membru titular ANEVAR, dacă  este cazul.
 • Nu se completează de pe acelaşi cont două sau mai multe anexe.

 

INSTRUCŢIUNI  PENTRU COMPLETAREA RAPOARTELOR DE ACTIVITATE

 • Fiecare membru titular nu poate completa decât o singură anexă, corespunzătoare situaţiei proprii, exceptând mebrii titulari care au calitatea de administrator/director/coordonator departament evaluare/etc al unei persoane juridice (membru corporativ) care vor completa, ÎN PLUS, şi anexa 4, adică raportul de activitate pentru membrul corporativ al cărui administrator/director/coordonator departament evaluare, este.
 • Activitatea de evaluare pentru instanţe judecătoreşti se raportează de către membrii titulari pe formatul anexei 3, acolo unde se raportează şi rapoartele elaborate în alte scopuri, semnate în nume propriu.
 • Pe anexa 2 vor raporta membrii titulari care nu semnează în nume propriu rapoarte de evaluare, respectiv acei membri titulari care sunt angajaţi sau colaboratori exclusivi ai unor membri corporativi sau angajaţi ca evaluatori interni ai unor instituţii financiar–bancare.
 • Se completează toate câmpurile.
 • În câmpurile numerice, unde nu există date de completat, se va inscrie cifra zero.
 • În câmpurile numerice nu se completează sau nu se adaugă text.
 • În câmpurile numerice unde se completează numere sau sume, acestea se introduc fără separatoare de mii şi fără virgulă, rotunjite la cifra unităţilor.
 • Cifra de afaceri va fi înregistrată numai în LEI (NU în mii lei)
 • În tabelele cu structura rapoartelor de evaluare, procentele se introduc doar în cifre, fără zecimale şi se rotunjesc la unităţi, totalul se verifică să fie 100; nu se va  introduce simbolul procent (%).
 • Vă rugăm să nu introduceţi simboluri în câmpuri; câmpurile numerice se completează doar cu cifre, câmpurile de tip text  se completează numai cu litere.
 • Dacă la rubrica referitoare la angajaţi sau colaboratori trebuie adăugate mai multe rânduri decât cele prevăzute de formular, poziţiile în completare se transmit la adresa  monitorizare@anevar.ro, menţionând „completare la raportul de activitate al ........ (denumirea membrului corporativ)  din data de.......
 • Limita de asigurare se înscrie în EUR, chiar dacă în poliţă este exprimată în lei, echivalent, la cursul din ziua încheierii poliţei.
 • Vă rugăm să introduceţi cu atenţie adresa dvs. de e-mail în chestionarul on-line având în vedere că răspunsul automat de confirmare a înregistrării  raportului de activitate în sistem și link-ul de la care se poate descărca formularul pdf se transmite la această adresă.
 • La pasul final, când se apasă butonul „Trimite” se verifică, în partea de început a formularului dacă a apărut sau nu vreun mesaj de eroare. Erorile semnalate trebuie îndepărtate,  în caz contrar chestionarul neputând fi salvat și înregistrat în sistem.

După completarea acestor chestionare on-line veți putea descărca oricând din pagina personală documentul în format .pdf reprezentând raportul completat de dumneavoastră (din secțiunea ”Rapoarte de monitorizare”, selectând din istoricul rapoartelor transmise pe cel aferent anului 2021). Acest document va fi păstrat pentru referințe ulterioare, cu semnătură și parafă în cazul membrilor titulari, respectiv cu semnătura reprezentantului legal și ștampila persoanei juridice, în cazul membrilor corporativi.  Anexat raportului de activitate printat se păstrează și lista cu rapoartele de evaluare elaborate în anul de raportare, listă pe baza căreia s-a întocmit raportul de activitate.

În cursul inspecţiei pentru verificarea calităţii serviciilor de evaluare, echipa de inspectori va solicita documentul original, pentru a fi comparat cu informaţiile declarate în chestionarul on-line, prezentarea sau neprezentarea lui la inspecţie fiind corespunzător notată în fişa cu obiectivele inspecţiei.

Pentru inspecţiile de verificare a calităţii activităţii de evaluare din anul 2022, toate rapoartele anuale de activitate, respectiv cele corespunzătoare anilor 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 însoţite de listele de lucrări corespunzătoare, vor fi listate şi prezentate de către fiecare membru ANEVAR, la inspecţia anunţată de către Departamentul de Verificare și Monitorizare, care analizează calitatea activităţii de evaluare a anilor precedenţi, dar nu mai mult de 5 ani anteriori.

Informaţiile prezentate în rapoartele de activitate vor fi utilizate și pentru elaborarea Raportului anual al ANEVAR care va fi pus la dispoziţia tuturor evaluatorilor autorizaţi.

Trimiterea rapoartelor de activitate pentru anul 2021 condiţionează primirea însemnelor ANEVAR pentru anul 2022.

Note importante:

 • Pentru clarificări referitoare la modul de completare a chestionarelor, la situaţiile particulare în care vă regăsiţi etc., vă rugăm să vă adresaţi la adresa de e-mail monitorizare@anevar.ro.
 • În cazul în care întâmpinaţi disfuncţii de ordin tehnic sau erori în momentul completării chestionarelor, vă rugăm să transmiteţi un e-mail conţinând descrierea problemei la adresa monitorizare@anevar.ro.

 


Documente ale monitorizării

Regulamentul Comisiei de verificare și monitorizare

Procedura de verificare și monitorizare a calităţii activităţii de evaluare

Obiectivele inspecţiilor de verificare a calităţii serviciilor de evaluare

Nota de inspecţie (model)

nbsp;