You are here

Programul de stagiu

Programul de stagiu

 

  

Membrii stagiari vor urma un program de pregătire teoretică și practică, constând în parcurgerea unor cursuri de formare în domeniul evaluării și în realizarea unor rapoarte de evaluare. Această activitate se desfăşoară conform Regulamentului de derulare şi de finalizare a stagiaturii.

Perioada de stagiu se încheie cu un examen de finalizare a stagiaturii care va fi susţinut în termen de maximum doi ani de la data atribuirii calităţii de membru stagiar.

În perioada de stagiu, partea variabilă din cotizația de membru stagiar se achită în cuantumul și la termenele stabilite de Consiliul director.

Informaţii suplimentare

Informaţii detaliate privind diferitele categorii de membrii și condiţiile specifice fiecăreia dintre acestea sunt prevăzute de Procedura privind dobândirea, menţinerea, pierderea calităţii de membru al Asociaţiei Naţionale a Evaluatorilor Autorizaţi din România, precum şi alte prevederi referitoare la modificări ale statutului de membru al acestei asociaţii.

Accesul la profesia de evaluator presupune parcurgerea următoarelor etape:

  • înscrierea la examenul de atribuire a calităţii de membru stagiar și promovarea acestuia;
  • absolvirea cursului de formare în domeniul evaluării bunurilor, pentru specializarea aleasă;
  • desfășurarea stagiului practic;
  • promovarea examenului de finalizare a stagiaturii.
 

Cursurile de formare

Cursurile de formare în domeniul evaluării se programează după absolvirea examenului de atribuire a calităţii de membru stagiar.

Cursurile sunt structurate pe o perioadă de cinci module programate la interval de două săptămâni (1 modul având o durată de o săptămână, cu câte 6 ore de curs pe zi, de luni până vineri, începând cu ora 13.00).

Cursurile se desfășoară conform Regulamentului de derulare și de finalizare a stagiaturii.

 

Stagiul practic

Stagiul practic constă într-o perioadă de desfăşurare a activităţilor de evaluare sub îndrumare de specialitate, într-una din următoarele variante:

a. în cadrul unor firme agreate – în acest caz se va semna un acord cvadripartit cu ANEVAR;

Firmă agreată - un evaluator autorizat, membru corporativ care îndrumă activitatea membrilor stagiari în etapa de stagiu practic, printr-un responsabil de stagiatură şi care a semnat în acest sens acordul cvadripartit cu ANEVAR, cu membrul stagiar şi cu propriul responsabil de stagiatură desemnat.

Pe parcursul stagiului practic, responsabilul de stagiatură va completa, pentru fiecare stagiar, registrul de stagiu, care face dovada participării acestuia la activităţi de evaluare iar finalul stagiului practic, fişa de finalizare a stagiului, pe care stagiarul o va depune la înscrierea la examenul de finalizare a stagiaturii.

b. prin participarea la sesiuni de consultaţii stagiu organizate de către ANEVAR şi susţinute de lectori îndrumători.

În această etapă, stagiarii vor pune în aplicare cunoștinţele dobândite, prin elaborarea unor rapoarte de evaluare. Detalii suplimentare privind modul în care se va desfășura această perioadă de pregătire practică este prevăzut de Regulamentul de derulare și de finalizare a stagiaturii.

 

Examenul de finalizare a stagiului

Se pot înscrie la examenul de finalizare stagiu:

  • membrii stagiari care, la data înscrierii, se încadrează în termenul maximum de 2 ani de la data dobândiri acestei calităţi şi
  • membrii titulari care, la data înscrierii, se încadrează în termenul maximum de 2 ani de la data începerii cursului de formare profesională absolvit şi care au promovat seminarul de pregătire continuă Dxxxx (xxxx = anul curent).
 
Pentru înscriere candidaţii vor transmite către filiala ANEVAR de care aparţin un dosar de înscriere cu următorul conţinut:
a. cerere tip;
b. acordul cvadripartit prevăzut la art. 12 din Regulament – în cazul celor care au optat pentru desfăşurarea stagiului sub îndrumarea unei firme agreate*;
c. o copie a fişei de finalizare stagiu*;
d. dovada achitării cotizaţiei de membru stagiar la zi**.
 
*cu excepţia persoanelor care  se înscriu în baza art. 15 alin (2) din Regulament
**în cazul membrilor stagiari

La finalizarea stagiului, rapoartele întocmite de stagiari vor fi apoi supuse examinării și susţinute în faţa comisiei de finalizare a stagiului.

Examinarea va avea ca obiect verificarea aptitudinilor dobândite de stagiar în tratarea temei de evaluare, modul de aplicare a metodologiilor, tehnicilor și metodelor de evaluare, a standardelor, respectarea codului etic și toate celelalte aspecte necesare în elaborarea unui raport de evaluare.

La examenul de finalizare a stagiului, Comisia va analiza modul de aplicare a cunoștinţelor teoretice și abilitatea membrului stagiar de a rezolva problemele practice ridicate de speţele din rapoartele prezentate.

Comisia va analiza aportul stagiarului la rapoartele de evaluare întocmite, precum și cunoștinţele sale, ţinând cont că odată ajuns membru titular evaluatorul autorizat va trebui să rezolve în mod profesionist și cu respectarea normelor deontologice, rapoartele de evaluare pe care este solicitat să le întocmească.

Comisia va trebui să se asigure că lucrările sunt întocmite de stagiar și corespund standardelor și metodologiilor prezentate la curs și/sau bibliografiei recomandate. Se vor analiza rapoartele și vor fi adresate întrebări legate de acestea, precum și elemente teoretice ce stau la baza elaborării lor.

Acel stagiar care nu demonstrează că are bagajul de cunoștinţe teoretice și practice necesare pentru elaborarea rapoartelor de evaluare va fi respins și va avea posibilitatea de a mai susţine examenul de finalizare a stagiului, în condiţiile pe care le va preciza procedura specifică.
nbsp;